0002
Λέξεις Κλειδιά
 • Οικονομικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι
 • Φάση της ύφεσης
 • Φάση της ανόδου ή άνθησης
 • Φάση της κρίσης
 • Φάση της καθόδου
 • Πληθωρισμός
 • Πληθωρισμός ζήτησης
 • Πληθωρισμός κόστους
 • Στασιμοπληθωρισμός
 • Ανεργία
 • Εργατικό Δυναμικό
 • Απασχολoύμενοι
 • Άνεργοι
 • Μέτρηση της Ανεργίας
 • Εποχική Ανεργία
 • Ανεργία τριβής
 • Διαρθρωτική Ανεργία
 • Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης
 • Δημοσιονομικά και Νομισματικά μέτρα
Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύονται από το ΝΟΜΟ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή μηχανικό) μέρους ή όλου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα.